Toepassing van deze en andere voorwaarden

In aanvulling op het vorenstaande privacy statement gelden voor het gebruik van onze mobiele app ook nog de volgende voorwaarden. De app kan alleen gebruikt worden onder deze voorwaarden, dus als je de app blijft gebruiken, kom je deze voorwaarden met ons overeen. Wij kunnen deze voorwaarden op een later moment aanpassen. Raadpleeg daarom altijd de meest recente versie op onze website. Als je deze voorwaarden niet (langer) wenst te accepteren, verwijder dan in ieder geval onmiddellijk onze app.

Als via de app gebruik kan worden gemaakt van aanbiedingen of acties, dan gelden ook de voorwaarden die voor die specifieke aanbieding of actie gelden. Als je via de app een bestelling plaatst, dan gelden daarvoor ook onze algemene voorwaarden.

Je moet weten dat er bepaalde dingen zijn waar wij niet verantwoordelijk voor zijn en/of geen invloed op kunnen uitoefenen:

  • Naast onze voorwaarden, kunnen ook voorwaarden uit de Appstore van Apple of uit Google Play van toepassing zijn op het opzoeken, verkrijgen, installeren en/of downloaden van de app. Raadpleeg de desbetreffende voorwaarden (daaronder begrepen een privacyverklaring).
  • Voor zover de app gebruik maakt van of verwijst naar diensten of gegevens van derden, zoals de verwijzing naar de Google Maps Routenavigatie, zijn tevens de voorwaarden (daaronder begrepen een privacyverklaring) van die derden van toepassing. Lees de voorwaarden van deze derden zoals Google (welke verklaring regelmatig kan veranderen), bijvoorbeeld om te lezen wat die derde (bijvoorbeeld Google) met jouw gegevens doet.
  • De app kan links bevatten naar externe internetpagina's of inhoud van externe internetpagina's tonen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van internetpagina's of andere online toepassingen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens via deze externe internetpagina's.
  • Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de diensten, de gegevens of de voorwaarden (het privacybeleid daaronder begrepen) van derden.

Voor vragen over de app of de toepasselijke voorwaarden kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@shoeby.nl onder vermelding van het onderwerp "app". De overige contactgegevens vind je bovenaan het privacy statement. Dat zijn ook de contactgegevens van de beheerder van de app, want dat zijn wij.

Intellectuele eigendom en het functioneren van de app

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en andere rechten op (de inhoud van) de app rusten uitsluitend bij ons of degenen die (de inhoud van) de app voor ons hebben ontwikkeld.

Wij verlenen jou onder deze voorwaarden een herroepbare en beperkte licentie voor het normaal en niet-commercieel gebruik van de app. Die licentie is niet exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar. De licentie en het gebruik van de app zijn voor jou gratis, maar je dient wel rekening te houden met eventuele kosten voor het (data)gebruik van je mobiele apparatuur. Je dient er ook zelf voor te zorgen dat je mobiele apparatuur voldoende is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses, virussen en dergelijke ongemakken.

Je mag de app niet (doen) (door)verkopen, verhuren, decompileren, aan reverse engineering (doen) onderwerpen of (doen) aanpassen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Bij het gebruik van de app dien je ervoor te zorgen dat onze naam, onze reputatie en onze rechten op generlei wijze zullen worden geschaad.

(Persoons)gegevens

Wij willen de app van goede kwaliteit houden en waar redelijkerwijs mogelijk verbeteren. Daarom verzamelen we gegevens van het appgebruik door jou en onze andere klanten en analyseren we jouw bezoek aan en gebruik van de app (of dit laten we doen), bijvoorbeeld hoe vaak je de app gebruikt, welke pagina's je bezoekt en eventuele problemen die je ervaart.

Deze gegevens worden verwerkt door ons en door derden die door ons zijn ingeschakeld voor het verbeteren van onze service, onze marketing en/of de werking van de app.

Je kunt toestemming geven voor het gebruik van je camera, zodat je daarmee streepjescodes van producten kunt scannen.

Stop je met het gebruik van de scan-functie in de app, dan zal je camera ook niet langer gebruikt worden. De volgende keer dat je wil scannen, zal de app je opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van je camera.

Je kunt toestemming geven voor het gebruik van de GPS-gegevens van jouw mobiele apparaat. Als je dat doet, verzamelt de app locatiegegevens van jouw mobiele apparaat. Met behulp van die locatiegegevens kunnen jou tips worden gegeven over dichtbijzijnde winkels van ons, kunnen jou relevante aanbiedingen worden gedaan en kun jij informatie opvragen over winkels in jouw omgeving.

Ook zonder dat GPS-gegevens verzameld worden, kan de app jou tips geven of aanbiedingen doen, mits je hebt toegestemd met het ontvangen van push berichten.

Gegeven toestemming voor GPS-gebruik of pushberichten kun je altijd weer intrekken in de app zelf door de desbetreffende optie uit te schakelen. Mogelijk kan dit ook in de instellingen van het besturingssysteem van je mobiele apparaat.

Schakel je bepaalde opties uit, dan zijn daarmee samenhangende functionaliteiten van de app echter niet (langer) beschikbaar.

Je kunt gebruik maken van de app met een Shoeby member-account. We koppelen dan de gegevens uit jouw app gebruik, zoals jouw stijlvoorkeuren, aan onze klantendatabase.

Als je inlogt met je Shoeby member-account krijg je daardoor toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens, zoals jouw bestelgeschiedenis, jouw puntensaldo op je stijlpas en NAW-gegevens.

Om misbruik te voorkomen, zul je de inloggegevens geheim moeten houden.

Je mag je inloggegevens of het gebruik van de app alleen aan je gezinsleden verstrekken als je hen eerst ook laat instemmen met onderhavige voorwaarden.

Gebruik je de app met je Shoeby member-account, dan gelden automatisch de Stijlpas-voorwaarden, ook wel Shoeby Member Card-voorwaarden genoemd. Je vindt die voorwaarden hier.

Wij bewaren de (persoons)gegevens die we verzamelen tot het moment waarop jij om verwijdering daarvan verzoekt.

Overige bepalingen, onder andere over aansprakelijkheid en geschillen


Door de app te gebruiken, vrijwaar je ons voor mogelijke aanspraken van derden als (direct of indirect) gevolg van jouw gebruik van de app, van (de onmogelijkheid van) gebruik van de app via jou of van het overtreden van deze voorwaarden door of vanwege jou. Mochten dergelijke aanspraken zich voordoen, dan zul jij verplicht zijn alle (werkelijke) schade en kosten te vergoeden die wij als gevolg van de desbetreffende aanspraak of aanspraken lijden. Als wij een vermoeden hebben dat de app door jou of via jou naar ons oordeel misbruikt wordt of dat sprake is van onbevoegd gebruik, kunnen we jou het gebruik van de app ontzeggen, het gebruik van de app beperken of jou de toegang tot de app (gedeeltelijk) ontzeggen zonder dat wij daardoor schadeplichtig worden jegens jou.

Als je denkt dat het gebruik van de app niet veilig (meer) is, dat jouw inloggegevens bij een derde bekend zijn of als je tips hebt, geef dat dan direct aan ons door. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze voorwaarden, aan het begin van het privacy statement. Zo lang je dergelijke kwesties niet aan ons hebt doorgegeven, mogen wij ervan uitgaan dat alle gegevens en communicatie die ons bereikt via een app waarop is ingelogd met jouw gebruikersnaam en wachtwoord of die door jou is gedownload, van jou afkomstig zijn.

Informatie die jou via de app bereikt en die beschouwd zou kunnen worden als aanbod, leidt na jouw aanvaarding niet tot een overeenkomst als later blijkt dat de informatie die als aanbod wordt beschouwd helaas onjuist was. Een aanvaarding leidt derhalve tot een voorwaardelijke overeenkomst, waarbij een ontbindende voorwaarde intreedt op het moment dat de als aanbod beschouwde informatie helaas onjuist was. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet alleen, aan een helaas foutief vermelde artikelprijs.

Mocht de app, de inhoud van de app, via de app ontsloten informatie of het niet kunnen gebruiken van de app ooit onverhoopt, direct of indirect, schade of letsel veroorzaken, dan zijn wij daar niet voor aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet op die schade of het letsel en/of grove schuld aan die schade en/of het letsel aan onze zijde.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wordt een kwestie waarbij deze voorwaarden een rol (kunnen) spelen - geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen - aan een rechter voorgelegd, dan zal dat steeds een Nederlandse rechter zijn, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen meer specifiek de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch.

Wil je het gebruik van de app beëindigen, dan kan dat natuurlijk altijd. Je kunt de app dan van jouw mobiele apparaat verwijderen.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden dan wel de gesloten overeenkomst nietig, niet naleefbaar, vernietigd, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt of wordt verklaard door een uitspraak van een rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden en de overeenkomst, voor zover de bedoelde eventuele uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven. Jij zult in zo'n situatie in goed overleg met ons onderhandelen over een vervangende bepaling die de strekking van de nietige, niet naleefbare, vernietigde, ongeldige of niet afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

Aanvraag voor inzien, aanpassen of verwijderen gegevens

Met de vernieuwde privacywetgeving AVG heeft ieder individu het recht heeft om te weten welke persoonlijke gegevens een organisatie gebruikt. Deze mag hij of zij inzien, opvragen, aanpassen, verwijderen, laten vergeten of beperkt laten verwerken. Mocht je gebruik willen maken van een van bovenstaande rechten, lees dan hier de informatiepagina en dien jouw aanvraag in